News & Promotions

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 2559

ตรวจสุขภาพ 2559 1

วันเสาร์ที่ี่ 5 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา แทนทับฯ และ บจก.พัฒนาจักรกลฯ จัดการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน ในปีนี้เราได้รับการบริการตรวจสุขภาพจาก โรงพยาบาล อินเตอร์เมด สุขภาพที่ดีย่อมทำให้พนักงานทุกคนมีร่างกายแข็งแรง มีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดี

ตรวจสุขภาพ 2559 2

ตรวจสุขภาพ 2559 3

ตรวจสุขภาพ 2559 4

ตรวจสุขภาพ 2559 5

ตรวจสุขภาพ 2559 6

ตรวจสุขภาพ 2559 7

ตรวจสุขภาพ 2559 8

Follow us