News & Promotions

ข่าวกิจกรรมและประชาสัมพันธ์

PMT และ TTE มอบทุนการศึกษาประจำปี 2557 ให้กับบุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี


บจ.พัฒนาจักรกลมอเตอร์ ทรานสปอร์ต และ บจ. แทนทับ เอ็นจิเนี่ยริ่ง ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาให้มีความรู้ มีสติปัญญาที่ดี และเจริญด้วยศีลธรรม ดังนั้น ทั้ง 2 บริษัทฯ จึงมีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานที่มีผลการเรียนดี ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา และเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังเป็นสวัสดิการและขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน

สำหรับในปีการศึกษา 2557 นี้ ทาง บ.พัฒนาจักรกลฯ และ บ. แทนทับฯ ได้จัดทุนการศึกษาตามระดับชั้นการศึกษาดังนี้
1. ระดับอนุบาล 1-3 ทุนการศึกษาละ 1,000 บาท
2. ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมปีที่ 3 ทุนการศึกษาละ 1,500 บาท
3. ระดับมัธยมปีที่ 4 ถึง ปริญญาตรี ทุนการศึกษาละ 2,000 บาท

และได้มีพิธีมอบรางวัลทุนการศึกษาทั้งหมดให้กับพนักงานทั้ง 2 บริษัทขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ณ.ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ นนทบุรี

TTE มอบทุนการศึกษาให้พนักงาน

Follow us